윤OSes2009. 9. 8. 11:18
난 ubuntu 유저. (모냥만.. )
but 마늘이의 vm에 fedora 가 깔려 있어서 .. 살짝 만져 봣는데..
fedora도 좋은 os 인듯 사료됨.

무튼..

마늘이에게 svn 설치를 갈켜주기위해서 .. 대충 해봣는데.. 완전 쉬웠다..

sudo yum install subversion

설치 끝!! ㅡㅡ;;

mkdir ~/svn

svnadmin create --fs-type fsfs test_repo

vi ~/svn/test_repo/conf/svnserve.conf
(유저 권한 설정 )

vi ~/svn/test_repo/conf/passwd
(사용자 추가 )

svnserve -d -r ~/svn
실행.

끝!!!!!


Posted by is윤군
TAG ,

댓글을 달아 주세요